Program mateřské školy

Název Školního vzdělávacího programu:

,,Být spokojený jako želva“

Školní vzdělávací program (ŠVP) je dokument, podle něhož uskutečňujeme vzdělávání dětí. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Motto:

„ Chci si hrát, chci se smát, ve školce si užívat…“

Filozofie MŠ:

Výchova ke zdravému životnímu stylu (základem spokojeného života je naučit se zdravě žít).

Zaměření MŠ:

Preference pohybové aktivity, zdravé výživy a vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí.

Cíl vzdělávání:

Chceme, aby z mateřské školy vycházely děti zdravé, všestranně rozvinuté, soběstačné a připravené na vstup do další etapy života, zároveň i odpovědné za své chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku.

Preferované oblasti směřující k výchově ke zdravému životnímu stylu:

Pohybová aktivita

Nabízet dětem pohyb v jakékoli formě je samozřejmostí každé MŠ. Pohyb pro děti v předškolním věku je přirozený a my ho můžeme dětem dopřát prakticky po celý den. „Hýbat se“ však neznamená jen sportovat. Aby se dítě dobře pohybově vyvíjelo, potřebuje dostatečný přirozený pohyb (přirozená delší chůze při procházkách, běhání, skákání, házení a chytání apod.). Děti si tak postupně osvojují náročnější pohyby, které vyžadují soustředěnost, pozornost, vysoký stupeň koordinace rozličných pohybů jednotlivých svalů a svalových skupin. Vývoj pohybových schopností se vyznačuje určitou posloupností a propojeností – hrubé a jemné motoriky, motoriky mluvidel i motoriky očních pohybů.

Pohybové aktivity podporují u dětí nejen fyzickou zdatnost a pohybové zdokonalování, ale zvyšují i jejich sebevědomí a odolnost. Při pohybových aktivitách se děti také učí vzájemně se respektovat, překonávat nejrůznější překážky a utváří si svou vlastní identitu.

Ze života lidí moderní doby se stále více vytrácí přirozený pohyb, což vede k řadě následných zdravotních problémů. Tento jev bohužel postihuje i děti.

Naším záměrem je:

 • naučit děti vnímat, že pohyb je nejen pro zábavu, ale že je prospěšný i k tomu, aby byly zdravé a cítily se dobře, a zároveň je motivovat k tomu, aby měly samy od sebe potřebu a chuť se hýbat.

Toho dosáhneme když:

 • dětem pravidelně dopřejeme dostatek různorodých pohybových aktivit 
 • pohybové aktivity zpřístupníme i méně nadaným nebo jinak zájmově orientovaným dětem a povedeme je tak nenásilnou formou k získání zdravého životního stylu a správných pohybových návyků
 • vybereme dětem takové pohybové aktivity, které budou v rovnováze s individuálními možnostmi a schopnostmi každého dítěte, aby se při nich cítily dobře, bavily je a měly možnost si je oblíbit.

Předností naší MŠ je nadstandardní vybavení sportovním nářadím a náčiním (např. horolezecké stěny, sítě, žebříky, gymbally, overbally, balanční podložky apod.).

Zdravá výživa

Plnohodnotné stravování je hlavní podmínkou pro intenzivní růst a rozvoj dětského organismu. Zdravou výživou máme na mysli kvalitní a vyváženou stravu, která odpovídá biologickým potřebám dítěte, a správný pitný režim. V dětském věku se vytvářejí stravovací návyky. Dítě si stravu neurčuje samo, musíme mu ji nabízet. Proto starost o přísun potravin, a především za jejich kvalitu, přebíráme my dospělí. Dítě se stravuje v MŠ prakticky po celý den, proto se z velké míry tato zodpovědnost přenáší i na nás. Jídlo by mělo být nejen dobré, zdravé, ale i vzhledné a pro dítě zajímavé. Důležité jsou pro něj nejen chuťové, ale i zrakové vjemy.

Naším záměrem je:

 • seznamovat děti s tím, co je zdraví prospěšné a jaké důsledky na zdraví má nezdravé stravování
 • seznamovat děti s racionální výživou
 • vést děti k tomu, že i mlsat se dát zdravě

Toho dosáhneme:

 • poskytováním kvalitní, pestré a esteticky upravené stravy dětem
 • ovlivňováním stravovacích návyků dětí vlastním příkladem
 • vhodnou motivací vedeme děti k tomu, aby vždy alespoň každé nové jídlo ochutnaly
 • zapojováním dětí do příprav zeleninových a ovocných salátů, pohoštění, tzv. „zdravého mlsání“ – sušení ovoce, ovocné špízy, zeleninové obložené talířky apod. – zejména při oslavách svátků a narozenin, či při setkání s rodiči
 • dodržováním „zdravého mlsání“ - děti, které s námi chtějí oslavit svátek, narozeniny apod. místo cukrovinek nosí např. sušené ovoce, čerstvé ovoce, různé cereální pochoutky apod. 

Vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí

 Předškolní děti jsou přirozeně zvídavé a většinou mají utvořen kladný vztah k přírodě. V předškolním věku si děti utvářejí také celkový vztah k životnímu prostředí, kterým jsou obklopovány. Mateřská škola má dostatek času i prostředků na to, aby děti v tomto směru pozitivně ovlivňovala.

Naším záměrem je:

 • pomoci dětem pochopit, že jsou součástí životního prostředí, v němž existuje mnoho vzájemných vztahů a že ho svým chováním a postoji mohou spoluvytvářet a ovlivňovat
 • vytvořit u dětí základní hygienické a sociálně-kulturní návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet kladný vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným
 • učit děti pochopit správné a nesprávné chování člověka k životnímu prostředí (především k přírodě), smysl a důvod třídění odpadu
 • vlastní zkušeností a přijímáním určitých hodnot a poznatků emotivním způsobem, tzn. přímými zážitky (pobyt v přírodě, vytváření příjemného prostředí, starání se o živočichy apod.) u dětí pěstovat chuť chránit přírodu i životní prostředí, ve kterém žijí, a to i v budoucnu

Toho dosáhneme:

 • společným spoluvytvářením prostředí, kde se dobře bude žít dětem, dospělým, rostlinám i živočichům
 • dětem umožníme co nejvíce pobývat v přírodním prostředí, být s přírodou v kontaktu prostřednictvím zajímavých činností a vnímat ji všemi smysly
 • vytvořením jasných společných pravidel soužití a snažením se o jejich transfer do rodinného prostředí dítěte i mimo něj
 • vytvářením prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi, rodiči, i ostatními zaměstnanci školy
 • péčí o drobné živočichy v MŠ – především o naše želvičky
 • pěstováním rostlin
 • tříděním odpadu do plastových nádob v MŠ
 • návštěvami a exkurzemi zaměřenými na ekologickou výchovu
 • účastí na ekologických programech ve spolupráci s některými institucemi

Všechny činnosti a aktivity, které se v mateřské škole uskutečňují, probíhají formou hry a přímým prožitkem.

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4