Školní vzdělávací řád 2019/20

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

 

27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4,

příspěvkové organizace

 

 

                                                         Č.j.: 27ms/181/2019

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o zařízení

Název školy: 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Adresa: Dvořákova 4, 301 00 Plzeň

E-mail: ostrovskapa@ms27.plzen-edu.cz

www stránky: www.zelvickovaskolka,cz

Telefon: Dvořákova 4 a školní jídelna – 721 988 566

               Dvořákova 18 – 721 988 648

IČO:      70941319

Ředitelka školy:  Bc. Pavlína Ostrovská

Vedoucí učitelka: Hana Brabcová

Zřizovatel: Plzeň, statutární město, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem

Stanovená kapacita dětí: 135

 

Ředitelka 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

OBSAH:

Organizace školního roku 2019/2020………………………………………………………….3

Provoz a vnitřní režim mateřské školy:

Přijímání dětí…………………………………………………………………………………..4

Provoz školy……………………………………………………………………………….4 a 5

Úplata  za předškolní vzdělávání…………………………………………………………..5 a 6

Úplata za školní stravování dětí……………………………………………………………6

Omlouvání  dětí…………………………………………………………………………….6 a 7

Nemocné děti……………………………………………………………………………….8 a 9

Co do školy ano a co ne………………………………………………………………………..9

Jak se orientovat při předávání a vyzvedávání dětí ……………………….………………….10

Konzultační hodiny………………………………………………………………………… ..10

Zacházení s majetkem mateřské školy……………………………………………………… .10

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců……………..11 a 12

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí…………………………………………………..13

Informace o povinném předškolním vzdělávání a individuál. vzděl…………………14 a 15

Další informace……………………………………………………………  15

GDPR-ochrana os. Údajů…………………………………………………..16 až 18

 

Organizace školního roku 2019/2020  ,,Želvičkové  školky“

 

Školní rok 2019/2020 je zahájen v pondělí 2. září 2019.

 

Omezení provozu (třídy jsou v době prázdnin spojeny):

 

Podzimní prázdniny: od úterý 29. 10. do středy 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny : od pondělí 23. 12. 2019 do středy  1. 1. 2020

Pololetní prázdniny:  pátek 31. 1. 2020

Jarní prázdniny jsou jeden týden od 29. 2. do 8. 3. 2020

Velikonoční prázdniny jsou od  čtvrtka 9. 4. do pondělí 13. 4. 2020

 

 

 

Škola bude uzavřena v době hlavních (letních) prázdnin:

od 1. 8. do 31. 8. 2020.

 

 

 

 

Pokud rodiče narušují chod MŠ, a to i po opakovaném upozornění, může být docházka dítěte do mateřské školy ukončena (dle zákona 561/2004 Sb., § 35  odst. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provoz a vnitřní režim mateřské škol

Přijímání dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let s tříměsíční zkušební dobou. Vstup do mateřské školy je usnadněn adaptačním procesem. Je to období několika dnů či týdnů (popřípadě i měsíců), ve kterých děti poznávají nové prostředí a postupně si v MŠ zvykají. Upřednostňujeme postupné prodlužování pobytu dítěte v MŠ – počínaje chvilkou strávenou v přítomnosti rodičů a konče celodenním pobytem. Rodičům je umožněna po dohodě s třídní učitelkou přítomnost ve škole.

Ředitelka stanoví po dohodě se zákonným zástupcem docházku dítěte a délku jeho pobytu

v mateřské škole.

 

Smyslem naší školy je vytvářet spolu s rodinou podmínky pro osobnostní rozvoj dětí, aby byly zároveň naplňovány individuální možnosti každého dítěte.

 

Přijímací řízení - zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok bude na jaře 2020.              Při volné kapacitě přijímáme i děti, které ještě nejsou plně tříleté. O termínech zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím webových stránek a plakátů v MŠ.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tento rok mají předškoláci povinnou docházku do mateřské školy, nepřítomnost dětí v MŠ musí rodiče předškoláků písemně omlouvat.

Podkladem pro přijetí dítěte je žádost do mateřské školy, vyplněný evidenční list s lékařským potvrzením, přihláška ke stravování a dokumentace GDPR (ochrana osobních údajů) podepsaná rodiči. Po ukončení zápisu a na základě podané přihlášky vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí. Děti mohou být přijaty do mateřské školy i během roku, pokud to dovolí kapacita školy. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí ředitelky je KÚ Plzeňského kraje.

 

Provoz v hlavní budově je od 6.30 do 16.30 hod., na odloučeném pracovišti                       od 6.30 do 16.00 hod. Rodiče přivádějí a odvádějí dítě až ke dveřím třídy a osobně si jej s učitelkou předávají (dle vyhlášky o předškolním vzdělávání). Do této doby zodpovídá za dítě zákonný zástupce nebo osoba napsaná v pověření k vyzvedávání dítěte, od převzetí dítěte učitelkou zodpovídá za dítě učitelka.

Při vyzvedávání platí stejné pravidlo – po převzetí dítěte rodičem nebo osobou napsanou v pověření k vyzvedávání dítěte zodpovídá za dítě rodič nebo daná osoba.

Při předání dítěte učitelce nesmí mít dítě v ústech žvýkačku, ústa musí mít dítě prázdná!

 

Domácí telefon v budově Dvořákova 4 (hlavní budova)

 

Od 6.30 do 7.30 zvoňte na třídy – dále i od 15.00 hod. při vyzvedávání dětí zvoňte na třídy. V ostatním čase zvoňte na kuchyň. Nezvoňte v době otevření MŠ – viz níže.

 

 

 

 

RÁNO SE SCHÁZÍME VE TŘÍDĚ, KTERÁ VÁM PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍ CEDULE NA VCHODOVÝCH DVEŘÍCH POPŘEJE

,,DOBRÉ  RÁNO

 

Nezvoňte v čase, kdy jsou dveře školy otevřené:

od    7.30  do  8.00

od 12.15  do  12.45

od 14.45  do  15.00

 

V ostatních případech je nutné zvonit na ŠJ, aby nebyly narušovány činnosti s dětmi. Rodič následně osobně předá dítě paní učitelce do třídy.

 

Domácí telefon v budově Dvořákova 18 (odloučené pracoviště)

RÁNO SE SCHÁZÍME VE TŘÍDĚ, KTERÁ VÁM PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍ CEDULE NA OKNĚ  POPŘEJE

,,DOBRÉ  RÁNO

.

Zvoňte: 6.30 –  7.45 -    dle cedule na okně

              7.45   8.00 –   Rychlonožky, Vodáčci

              12.15 – 12.45 - Rychlonožky, Vodáčci

              14.45 – 16.00 - Rychlonožky

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy stanovuje ředitelka ve spolupráci

se zřizovatelem, dle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 14/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Pro otevření jedné třídy stanovila ředitelka školy minimální počet 10 dětí.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazování těchto plateb v daném termínu v mateřské škole je považováno za závažné porušování provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem                         pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (§ 35 odst. 1 písm. d).

 

 

         Úplata  za předškolní vzdělávání

                            ,,ŠKOLNÉ“

 

 

Dle § 123 odst. 4 zákona  č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se stanovuje úplata za vzdělávání ředitelka školy ve spolupráci s účetní školy.

Způsob platby:

číslo účtu MŠ:  62433311/0100

                                 VS - rodné číslo dítěte

       název (popis) trvalého příkazu -  jméno a příjmení dítěte (ne jméno rodiče!)

 

·        Výše platby školného je 485,- Kč měsíčně

·         Platby: převodem z účtu na účet mateřské školy - trvalým příkazem (příkaz zadat tak, aby peníze na účet MŠ přišly do15. dne v daném měsíci)

·         Platby se provádějí v době od září do června, v červnu se platí školné na prázdninový provoz v MŠ pro přihlášené děti

·         Na červenec a srpen se trvalý příkaz ruší !!!

·         V měsíci červenci, kdy bude mít naše školka ve šk. roce 2019/2020 provoz, platí pouze děti, které jsou přihlášené na prázdninový provoz v termínu do 15. června bankovním převodem na č. účtu MŠ – uvedou jméno dítěte a napíší červenec 2019

·         Rodiče tento poplatek uhradí vždy do 15. dne kalendářního měsíce

·         Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeni

 

 

Podle § 6 odst. 6 novelizované vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném od 1. 7. 2012 je od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozen:

a)   zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi                     (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění);

b)   zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku   na péči (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění);

c)   rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)   fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy (dle zákona                             č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění).

Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na sociální příplatek je povinen zákonný zástupce oznámit do osmi dnů od nastalé změny. Pokud bude zjištěno (prokázáno), že nastalé změny nebyly hlášeny, může být docházka Vašeho dítěte ukončena nebo bude úplata za vzdělávání zpětně uhrazena.

 

Úplata za školní stravování dětí                                         

Způsob platby:

·         Souhlasem k inkasu z vašeho účtu

·         Splatnost stravného je vždy do 15. dne v každém kalendářním měsíci

 

Banka – platba inkasem:         číslo účtu ŠJ:   62732311/0100

                                                                              VS   27

Záloha na stravné se platí bankovním převodem při nástupu do MŠ.

·         Výše zálohy činí – 900,-Kč

·         Peníze jsou vynaloženy na pokrytí nákladů potravin v měsíci září, neboť platba:

 

za stravování probíhá zpětně dle docházky dítěte do MŠ

·         Stravné za měsíc červen je hrazeno ze zálohy 900,- Kč. Nevyčerpané peníze jsou vráceny rodičům na konci školního roku.

·         Vedoucí školní jídelny je paní Lenka Hancová

·       Telefonní číslo do školní jídelny je 721 988 566.

 

 E - mailová adresa:                               hancovale@ms27.plzen–edu.cz

Omlouvání  dětí

Děti se scházejí do 8.00 hodin, v 8.00 hodin se zamyká MŠ s tím, že všechny děti jsou již v MŠ a rodiče opustili budovu.

Pozdější příchody je nutné výjimečně domluvit s učitelkami ve třídě nebo na telefon – 721 988 566 (hlavní budova), 721 988 648 (odloučené pracoviště), jinak nebudou akceptovány a dítě nebude po 8.00 hodině do MŠ přijato a dodatečně psáno a hlášeno do stavu dětí ve třídě a ve školní jídelně.

Prosíme o respektování docházky dětí do 7.55 hodin do třídy z důvodu organizace a normování  stravy ve školní jídelně pro děti včetně odloučeného pracoviště, kam se jídla převáží.

 V 8.00 se MŠ zamyká a bez předešlé omluvy se dítě po 8.00 hodině nepřijímá do docházky v MŠ.

 

V den nepřítomnosti dítěte je nutné omluvit dítě a odhlásit stravu nejpozději do 7.30 hodin – telefonem, e mailem nebo osobně.

 

První den nemoci dítěte má zákonný zástupce dítěte právo vyzvednout si celodenní stravu a to v případě, že stravu předem neodhlásil.

 

Vyzvedávání celodenní stravy je možné v hlavní budově Dvořákova 4 –
 ve školní jídelně (zvoňte na kuchyň).

 

Výdej stravy je možný pouze v čase od 11.30 hodin do 11.45 hodin. V jiný čas nebude možné oběd zákonnému zástupci vydat (od 11.45 je oběd dětí).

 

Oběd se bude vydávat pouze do vlastních, čistých, plastových nebo nerezových nádob (oběd nelze vydávat do skleněných nádob).

 

Pokud tak neučiníte, bude Vám stravné za tento den započítáno.

 

Odhlášení (omluvení) dítěte  lze:

·         telefonicky na čísla       721 988 566  (hlavní budova) D4

                                       721 988 648 (odloučené pracoviště) D18

 

·         prostřednictvím sešitů umístěných v chodbě u šaten - zde se zapisují i odchody dětí po obědě

 

 

·         využitím třídních e - mailových adres:

      odloučené pracoviště D18:

                                                                               odlucko@ms27.plzen-edu.cz

 

 

 

      hlavní budova D4:

                                                              

                                                            Skokánci     skokanci@ms27.plzen-edu.cz

 

                                                            Cyklisti        cyklisti@ms27.plzen-edu.cz                                                   

 

                                                            Plaváčci      plavacci@ms27.plzen-edu.cz

 

                                                            Horolezci     horolezci@ms27.plzen-edu.cz

 

 Žádáme Vás, abyste děti neomlouvali na služební mobilní telefon paní ředitelky.

                                                                                                                                            

Nedochází-li dítě nepřetržitě více jak 14 dnů do MŠ bez omluvy zákonného zástupce, může být jeho docházka ukončena dle § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

 

Pokud vaše dítě nebude navštěvovat MŠ déle než 14 dnů ze zdravotních, rodinných

či jiných důvodů, je nutné tuto skutečnost oznámit škole písemnou formou.

 

Způsob řešení situace při nevyzvednutí dítěte v provozní době

·      pí učitelka po zavolání na telefony v EL dítěte vyčká s dítětem v MŠ 15 minut, potom se učitelka spojí s Policií ČR a následně řeší situaci s Policií ČR

 

 

Nemocné děti

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé.

Do MŠ rodiče přivádí děti zcela zdravé, po nemoci rodiče svým podpisem potvrdí, že je dítě zdrávo a nemá žádné příznaky nemoci nebo infekce, i když dítě nemá teplotu.

Nemocné dítě nebo dítě s příznaky nemoci do kolektivu nepatří.

Rodiče mají povinnost nahlásit neprodleně ředitelce infekční nemoc, ředitelka prostřednictvím letáku na hlavních dveří informuje rodiče.

Při ranním filtru tj. v době převzetí dítěte od rodičů má učitelka právo dítě odmítnout z důvodu vykazování u dítěte příznaků nemoci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Popřípadě si od rodičů vyžádat lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

V případě, kdy dítě čeká na výsledky lékařských úkonů (stěrů…), nedávejte dítě do MŠ.

Rodiče mají povinnost oznámit v MŠ jakoukoli skutečnost, která se týká zdravotního stavu dítěte, které se udály mimo MŠ (mdloby, křeče, úraz, nevolnost, pocit úzkosti, psychické změny apod.)

Naší povinností je chránit zdraví všech dětí v MŠ.

 

Zjistíte-li sebemenší příznaky nemoci, nedávejte dítě do kolektivu. Uchráníte tak své dítě před zhoršením nemoci a ostatní děti před možnou nákazou.

 

Dítě, které doma zvracelo nebo mělo střevní potíže či teplotu, do mateřské školy nepatří.

 

Stejně tak, pokud zjistíte, že se u vašeho dítěte vyskytly vši, hnídy vší - nahlaste to neprodleně v mateřské škole a je nutné ihned vyzvednout prádlo, všechny věci a povlečení dítěte k vyprání a k vydezinfikování. Dítě přiveďte, až bude v naprostém pořádku.

Jestliže výskyt vší nebo hníd vší u dítěte zjistí učitelka, ihned informuje rodiče, kteří jsou povinni dítě v MŠ vyzvednout, co nejdříve, dále si rodiče odnesou veškeré věci včetně povlečení dítěte k vyprání a k vydezinfikování.

Dítě přijde do MŠ   bude v naprostém pořádku.

V opačném případě může učitelka vyžadovat od rodičů lékařské potvrzení, že dítě nemá vši ani hnídy vší ve vlasech.

 

Při výskytu vší v mateřské škole jsou všichni zákonní zástupci dětí povinni každý den doma kontrolovat hlavu svého dítěte.

V MŠ se výskytem vší, virových nemocí apod. zvýší hygiena, úklid a dezinfekce a to v celém objektu MŠ.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Mateřská škola bude v takovém případě ihned informovat zákonného zástupce dítěte o příznacích onemocnění dítěte a ten bude vyzván k zajištění další zdravotní péče o dítě.  Pro tyto případy je nutné v Evidenčním listu dítěte uvést nejméně 2 funkční telefonní čísla.

V mateřské škole se nepodávají žádné léky s výjimkou léků na alergii, a to na základě písemného vyjádření lékaře v evidenčním listu dítěte a po konzultaci pedagogů s rodiči..

Při nástupu dítěte po nemoci, dovolené, pobytu u babičky apod., zapíší rodiče do sešitu

prohlášení o bezinfekčnosti svého dítěte ve své třídě.

 

Pedagogové a ani samy děti si nemohou aplikovat žádné kapky a stříkadla do nosu (např. mořské vody apod.). Léky, vitamíny a léčebné přípravky do MŠ nepatří – nesmí být v prostorách MŠ, děti je nesmí mít u sebe v kapse u oblečení, v tašce, v batůžku apod. – důvodem je zajištění bezpečnosti dětí.

 

Pedagogický pracovník si může vyžádat od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení

od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních.

 

Zákonní zástupci přivádějí do MŠ dítě bez zranění, která by jej omezovala v pohybu nebo by pobytem v MŠ byla ohrožena jeho bezpečnost (šitá tržná rána, zlomeniny – sádra, dlaha, ortéza …).

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí – nesmí mít děti u sebe žádné cukrovinky, žvýkačky, oplatky a jiné potraviny – důvodem je pohyb dětí a cokoli v ústech dítěte může způsobit zdravotní problémy.

 

Zákonní zástupci dítěte dohlédnou, aby si děti nepřinášely do MŠ nebezpečné předměty (špičaté, ostré…). Nevhodné hračky jako pistole a podobně také do MŠ nepatří.

 

Ve všech prostorách MŠ je

-          zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších návykových látek

-          zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

-          zákaz poškozování a ničení majetku

 

 

Co do školy ano a co ne

 

Děti potřebují: vše podepsané

 

·         bačkorky – obuv do MŠ (ne pantofle!, ne crocs ! ne žabky!  - nebezpečí uklouznutí, pádu, úrazu)

·         pyžamo – mladší děti

·         dětské povlečení (mladší děti) - na malou postel - prostěradlo s gumou

·         pro děti, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání - malý polštářek pro relaxaci a deku

·         malý ručník s poutkem

·         hřeben


Pro pobyt v MŠ vyžadujeme a zpříjemníme tím pobyt dětí v MŠ: vše podepsané                  

·      sportovní oblečení (legíny a ponožky, kraťasy, tepláky)

·      náhradní oblečení do třídy – spodní prádlo, tričko, legíny - vše je na Vašem zvážení

    (uloženo v taškách v prostorách šaten)

 

·      Pozn.: děvčata mohou mít sukénku či šatovku pro hry, kterou v čase řízené činnosti s pohybem odloží. Po odložení sukénky zůstanou oblečeny např. v legínách a tričku v případě využití lezení na horolezeckou stěnu ve třídě

 

Pro pobyt venku děti potřebují:

 

·         sportovní oblečení a pevnou sportovní obuv, pláštěnku (ne deštník).

 

Rodiče převlékají děti v šatně, náhradní věci dětí na převlečení ukládají do tašek, do poliček označených podle značky dítěte ukládají složené oblečení na pobyt venku.

Oblečení musí být na lícové! straně pro snadné a samostatné oblékání dětí.

Malým dětem  s oblečením pomáháme.

 

Všechny věci je nutné podepsat, aby nedošlo k záměně.

 

Za ztrátu či poškození náušnic, prstýnků, řetízků apod. mateřská škola neodpovídá.

Před pohybovými činnostmi jsou dětem ozdobné předměty odkládány z důvodu bezpečnosti.

 

Doporučujeme, aby děti do školy nosily takové hračky, které mohou půjčit kamarádovi. Je však nutné akceptovat riziko, že se hračka zatoulá nebo porouchá. MŠ nezodpovídá za donesené hračky z domova.

Zatoulaná nebo porouchaná hračka se řeší individuálně s třídními učitelkami.

 

Jak se orientovat při předávání a vyzvedávání dětí v budově Dvořákova 4

 

Proč nepřijímáme a nevydáváme děti stabilně v jedné třídě?

Abychom zajistili pro děti plnohodnotný program během celé provozní doby MŠ, mají pedagogické pracovnice různé pracovní směny, o které se střídají. Pracovní doba jednotlivých pedagogů ovlivňuje časové rozmezí otevření kmenové třídy (třída, do které je dítě zařazeno).

 

Z důvodu organizace v MŠ je otevřena od 6.30 do 7.00 hod. jedna třída, ve které se o děti stará jedna učitelka a stejně tak i od 15.30 (15.45) - do 16.30 hod. Tyto časy jsou vyhrazeny pouze  pro rodiče, kteří to nutně potřebují z důvodů pracovní vytíženosti v zaměstnání.

 

 

 

Organizace:

·      na prosklených hlavních dveřích najdete logo třídy, ve které se                            ráno scházíme v 6.30 hod., odpoledne informační ceduli,  ve které třídě je otevřeno  do 16.30 hod. (v teplých měsících jsme na školní zahradě)

·           židlička za dveřmi znamená – nikdo není ve třídě, třída není v provozu

·           židlička v mezipatře (před schody do II. patra) znamená - děti jsou pouze v I. patře

·           cedulka na dveřích hlavního vchodu  – ,,JSME NA ZAHRADĚ“.

 

 

 

Konzultační hodiny

 

Ředitelka – každý sudý týden ve středu od 15 .00  do 16. 00 hod., lze si domluvit i jiný     termín  -  individuálně s ředitelkou

Učitelky  -  zákonní zástupci si mohou domluvit s učitelkami ve své třídě individuální termín po pracovní době učitelek

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

·         Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s hračkami, školními pomůckami a s vybavením MŠ.  Za škodu na majetku školy, kterou způsobí dítě v MŠ nebo při odchodu z MŠ (popřípadě jeho doprovod) svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od rodičů a to finanční nebo věcná (nákupem poškozené věci ze strany rodičů). Řešení je v kompetenci třídních učitelek, v případě nutnosti řeší ředitelka.

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou např.:

·         po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy

·         po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání a výchovy dítěte

·         po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravování dítěte

·         po dobu jednání s provozním zaměstnancem v případě potřeby

·         po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy nebo provoznímu pracovníkovi školy

·         samostatné užívání zahrady dětí, zákonných zástupců a osob, které vyzvedávají děti je zakázáno

·         po převzetí dítěte se neprodleně opouští areál MŠ včetně zahrady

 

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, užívání alkoholu a jiných omamných látek, také platí zákaz vstupu psů i ostatních zvířat do MŠ včetně zahrady.

 

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

 

Děti mají právo na:

·         poskytování ochrany a bezpečí (lékařské pomoci, ochrana před lidmi a situacemi,                které by dítě mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 

·         uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)

 

·         respektování individuality (být respektováno jako jedinec ve společnosti, slušné a rovné

      zacházení)

 

·         výběr činností na základě vlastní volby

 

·         dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně)

 

·         adaptační režim

 

·         emočně kladné prostředí, pozornost, lásku, apod.

                                                                                                                     

·         na zdravý tělesný a duševní rozvoj

 

·         na rozvoj všech svých schopností a dovedností

 

·         na hru

 

·         na soukromí apod.

 

·           být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

      (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane)

 

·           na chování přiměřené věku

 

·           na svobodu                                                                               

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)                                                                       

                                         

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

 

Zákonní zástupci mají právo na:

·         diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

·         ochranu osobních údajů – rodiči podepsaná dokumentace GDPR

 

·         vstup do tříd pro společnou hru se svým dítětem a ostatními dětmi pouze

      po dohodě s učitelkou (vstup rodičů je podmíněn pouze přezutím a absencí infekční

      choroby). Doba setrvání rodiče ve třídě není určena, domlouvá se s třídní učitelkou

 

·         konzultaci výchovných i jiných problémů svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 

·         přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího obsahu ŠVP (Školní vzdělávací program), podílet se na výzdobě MŠ

 

·         podílení se na organizaci a realizaci programů v MŠ

 

·         podílení se na vytváření prostředí a podmínek MŠ, např. úpravy zahrady, drobné opravy,

      sponzorství apod.

 

·         informovanost prostřednictvím nástěnek, společných setkání a webových stránek

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

 

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

 

·    Předat dítě učitelce, v zájmu bezpečnosti nelze dítě posílat do školky samotné! V případě,

že dítě vyzvedává cizí osoba, je třeba sepsat pověření k vyzvedávání dítěte s podpisem zákonného zástupce dítěte. Pokud by pověřená osoba narušovala provoz MŠ, vyzvedávání dítěte touto osobou by bylo ukončeno.

 

·      Včas nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte.

 

·      Do mateřské školy přivádět děti pouze zdravé.

 

·      Včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny,…).

 

·      V daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné.

 

·      Včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.

 

·      Respektovat pravidla slušného chování při pobytu v celém areálu mateřské školy.

 

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 

a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy včetně příchodu do 8.00 hod.

b)      dodržují a řídí se školním řádem mateřské školy

c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

·      Vyzvedávat své děti v provozní době ve vymezených hodinách. Dobu příchodu a odchodu

     dítěte do MŠ lze individuálně domluvit s pedagogickým pracovníkem

 

·      Včas upozornit odpovědného pracovníka školy o odkladu povinné školní docházky svého

     dítěte a poté předložit rozhodnutí školy o odkladu povinné školní docházky.

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

·      Učitelky přebírají odpovědnost za dítě od okamžiku převzetí dítěte od rodičů

     nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče zodpovídají za své dítě v areálu MŠ ihned po převzetí dítěte od pí. učitelky.                Při společných akcích pro děti a rodiče je za své dítě zodpovědný zákonný zástupce.

 

·      K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí.

 

·      Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických, například sportovních činnostech,                nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy               k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického nebo pracovníka, který je                              v pracovně-právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

·      Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti               a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa.

 

·      V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

·      V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

·      Pedagogičtí pracovníci usilují o vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky

    a zákonnými zástupci dětí.

    

Informace o povinném předškolním vzdělávání:

 

-          od 1. září 2017 je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná.

-          rodiče za tyto děti nebudou platit školné, ani v případě odkladu školní docházky.

-          docházka je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí 4 hodiny denně tedy od 8.00 – 12.00 hodin.

-          rodič je povinen písemně do omluvného listu omlouvat nepřítomnost i pozdní příchody svého dítěte.

-          jestliže se dítě z jakéhokoli důvodu nemůže dostavit do mateřské školy, je zákonný zástupce povinen ho nejpozději do tří dnů písemně, telefonicky nebo osobně omluvit.

-          po ukončení absence doloží zákonný zástupce třídním učitelkám ke kontrole omluvný list s řádně vyplněným záznamem o absenci.

-          při nesplnění těchto bodů bude absence dítěte pokládána za neomluvenou a na zpětné omluvy nemusí být brán zřetel.

-          z neomluvené absence a nedocházení dítěte do MŠ vyvodí škola důsledky a bude kontaktováno pracoviště příslušného sociálního odboru (OSPOD).

-          při dlouhodobé a časté absenci dítěte má škola právo požádat rodiče o předložení lékařské zprávy nebo si vyžádat jiný dokument k omluvě dítěte

-          při uvolňování dítěte z předem známých důvodů podá zákonný zástupce předem žádost na předepsaném formuláři. Formulář je k vyzvednutí u třídní učitelky nebo na webových stránkách MŠ

 

O vyhovění žádosti rozhoduje:

na 2 dny – učitelky na třídách

                        3 a více dní – ředitelka školy na základě doporučení třídní učitelky.

 

     

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet pravidelně do MŠ, rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ. Rodič dochází čtvrtletně do spádové MŠ na konzultaci k přípravě na vstup do ZŠ.

 

 

     Podmínky individuálního vzdělávání:

 

-          Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ (pokud ještě není přihlášeno) a současně písemně oznámit, že má zájem své dítě individuálně vzdělávat.

-          Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení. Podkladem pro individuální vzdělávání je ŠVP, s nímž je rodič povinen se podrobně seznámit.

-          Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v termínu určeném mateřskou školou.

-          Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo mateřskou školou - a to z následujících důvodů:

-           Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření znalostí a to ani v náhradním termínu určeném školou. V takovém případě ukončí ředitel školy individuální vzdělávání. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat a musí neprodleně zahájit pravidelnou denní docházku.

-          Z rozhodnutí zákonného zástupce dítěte.

 

V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

 

Další  informace

Děti s podpůrným opatřením se v MŠ vzdělávají dle Individuálního vzdělávacího plánu, v případě potřeby mají přidělenou asistentku pedagoga, která se dítěti věnuje ve všech jeho potřebách. Asistentka spolupracuje s třídní učitelkou, dítě je vzděláváno v kolektivu dětí ve třídě. V případě potřeby se vzdělává individuálně dle plánu.

Individuální vzdělávací plán se průběžně doplňuje, obměňuje a vyhodnocuje.

Asistentka pedagoga spolupracuje s učitelkami i s ředitelkou mateřské školy.

Informace o dětech poskytujeme rodičům v rámci každodenního kontaktu, pro případ delšího jednání, diskuse či předávání rad vyžadující delší časové rozmezí, je potřeba využívat konzultační hodiny pedagogických pracovníků (tj. po pracovní době učitelek), kdy se Vám mohou plně věnovat.

 

Změny v osobních údajích je nutné neprodleně oznámit učitelkám ve třídě (tzn. změnu bydliště, telefonu, apod.).

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ najdete na stránkách www.zelvickovaskolka.cz nebo jsou vždy včas oznamovány a umístěny na dveřích u hlavního vchodu pro akce celé MŠ, třídní akce jsou oznamovány letáky na dveřích tříd nebo šaten.

Doporučujeme rodičům pravidelně tato vyhraněná místa sledovat.

 

ŠVP (Školní vzdělávací program) je k dispozici v hlavní chodbě budovy - Dvořákova 4 a na odloučeném pracovišti v přízemní - Dvořákova 18.

 

Hlavní dveře nenechávejte otevřené, pokud je neotevřela naše školnice či ostatní zaměstnanci MŠ. Používejte domácí telefon-hlaste své jméno a jméno dítěte, pro které jdete. Zabráníte tak vstupu cizím osobám do školy.

 

Z důvodu bezpečnosti dětí i zaměstnanců je nutné, aby každý rodič zvlášť zazvonil, ohlásil srozumitelně a z blízké vzdálenosti do mluvítka své jméno a jméno dítěte, které vyzvedává z MŠ.

 

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste se zouvali pod schody. Zabráníte tak přenášení nečistot do tříd

a do míst, které vaše děti společně s námi využívají ke hrám a činnostem.

 

Děkujeme Vám za pochopení a pevně věříme, že budete s naší mateřskou školou spokojeni.

 

GDPR-ochrana osobních údajů

 

OBEZNÁMENÍ RODIČŮ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Mateřská školka: 27. mateřská škola, Dvořákova 4, příspěvková organizace, Plzeň

se sídlem: 27. mateřská škola, Dvořákova 4, PSČ 301 00 Plzeň

IČ: 70941319

zastoupená paní ředitelkou: Bc. Pavlína Ostrovská

(dále jen „MŠ“)

informuje rodiče a další oprávněné osoby, v souladu s Nařízením EU č. 679/2016 o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a jejich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů.

 

 

Jaké osobní údaje MŠ zpracovává a pro jaký účel

  1. jméno a příjmení dítěte, kontaktní údaje včetně trvalé a kontaktní adresy, datum narození, rodné číslo, občanství
  2. informace o zákonných zástupcích dítěte (jméno a příjmení zákonných zástupců, datum narození, kontaktní a trvalá adresa, telefon, Email, informace o zaměstnavateli, informaci o mateřské/rodičovské dovolené a věku dalšího dítěte)
  3. platební údaje (informace o inkasu, číslo účtu)
  4. Informacemi o dalších osobách oprávněnými jednat za dítě, popřípadě ho vyzvedávat z MŠ (jméno, telefon, kontaktní adresa)
  5. rozhodnutí soudu, orgánu veřejné zprávy, které potvrzuje žádost zákonných zástupců anebo stanovuje omezení týkající se dítěte.

Účelem zpracování je naplnění požadavků stanovených právních řádem České republiky, zejména zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení.

 

MŠ dále zpracovává zvláštní kategorii osobních údajů, zdravotní údaje týkající se zdravotního stavu dítěte, nezbytné informace o rodinné anamnéze, zdravotní pojišťovna, alergie, posudky speciálních poraden, závěry z lékařských zpráv, hodnocení dětí (informace o schopnostech, vývoji a dovednostech dětí, doporučení logopedické poradny), informace o úrazech.

Účelem je zajištění správné zdravotní pomoci, výuky a odborného vedení dítěte v souladu se zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů .

 

MŠ sdílí osobní údaje dětí a dalších osob pouze v nezbytných případech, pokud je možné tak údaje anonymizuje. Identifikovatelné osobní údaje jsou předávány především těmto subjektům:

  1. soudy a orgány veřejné moci dle písemného vyžádání;
  2. Speciálně-pedagogická a Psychologicko-pedagogická poradna, Krajský úřad Plzeňského kraje a jiné úřady za účelem zajištění pomocných pomůcek, asistenta;
  3. škola, v případě úspěšného zápisu dítěte;
  4. dodavatelé služeb zajišťujících kroužky či jiné služby (plavání, angličtina, logopedie, ubytování pro školku v přírodě apod.)
  5. jiné třetí strany na základě odůvodněné písemné žádosti.

MŠ přijala veškerá organizační a technická opatření, aby zamezila neoprávněnému přístupu k výše zmíněným osobním údajům, zejména omezený fyzický přístup, zabezpečenou počítačovou síť, používání zabezpečeného přístupu k výpočetní technice, kdy jsou přístupy známy pouze zaměstnancům MŠ, pro zpracování je využit software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií, vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné prostředky vždy v závislosti na konkrétních datech. Specifická opatření MŠ sdělí na vyžádání.

 

MŠ jmenovala pověřence, který je odpovědný za dohled nad dodržováním osobních údajů MŠ a jímž je:

Ing. Jiří Baumruk, e-mail pro komunikaci s veřejností: baumruk@plzen.eu, tel.: 378 032 207

 

MŠ zpracovává výše uvedené osobní údaje po nezbytně nutnou dobu v souladu s právním pořádkem České republiky, zejména se zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Po uplynutí lhůty, po kterou je MŠ zavázána zpracovávat osobní údaje dětí, zákonných zástupců a další osob, jsou dokumenty a elektronické záznamy skartovány či bez možnosti obnovení smazány. Specifická lhůty MŠ sdělí na vyžádání.

 

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit jakékoliv změny, týkající se výše uvedených osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Dále zákonní zástupci mají právo na informace a to na:

          informaci o pověřenci pro ochranu osobních údajů;

          účelu zpracování osobních údajů a právního základu pro zpracování;

          oprávněných zájmech školky pro zpracování;

          příjemcích, resp. kategoriích příjemců osobních údajů;

          přeshraničním přenosu, pokud je to relevantní.

Žádost musí být podána písemně k rukám ředitele/lky školky, která ve lhůtě 30, u komplikovaných žádostí, ve lhůtě 60 kalendářních dnů vyhoví. V případě neopodstatněné, neoprávněné žádosti ředitel/ka může žádost zcela nebo zčásti odmítnout. Zákonný zástupce má právo na opravu, právo na výmaz, omezení zpracování a na přenos osobních údajů na elektronickém nosiči. Veškeré žádosti musí být podány písemně k rukám ředitele/ky školky, která ve lhůtě 30, u komplikovaných žádostí, ve lhůtě 60 kalendářních dnů vyhoví. V případě neopodstatněné, neoprávněné žádosti ředitel/ka může žádost zcela nebo zčásti odmítnout.

Následně zákonný zástupce osoba může podat stížnost k pověřenci, popřípadě k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel: +420 234 665 111, fax: +420 234 665 444, , E-mail: .

 

 

Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019.

 

Školní řád byl projednán a schválen kolektivem zaměstnanců dne 29. 8. 2019.

 

Vypracovala: Bc. Pavlína Ostrovská.

 

V Plzni dne 28. 8. 2019.

 

Školní řád platný od 1. 9. 2018 pozbývá platnosti k 31. 8. 2019

 

                                                                                         Bc. Pavlína Ostrovská

                                                                               ředitelka 27. mateřské školy Plzeň,

                                                                                             Dvořákova 4

                                                                                   příspěvkové organizace                                                                                                 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4