Usnesení Rady města Plzně

Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 33

Datum konání RMP: 11. 3. 2020                                          Označení návrhu usnesení: RadK/l

č. 218

I. B e r e   n a   v ě d o m í

l. Důvodovou zprávu ve věci souhlasu zřizovatele s dočasným přerušením provozu zřizovaných mateřských škol.

2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-I/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020.

II. S o u h l a s í

ve smyslu 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  s  dočasným  přerušením  provozu  zřizovaných  mateřských  škol  s  účinností             od 12. března 2020 do odvolání.

Důvodem jsou závažné organizační příčiny v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem  v ČR.

III. U k l á d á

tajemníkovi MMP informovat o přijatém usnesení všechny zřizované mateřské školy včetně všech městských obvodů.

Termín: 13. 3. 2020    Zodpovídá: Ing. Bc. Škrlantová

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4