Kritéria přijímacího řízení – zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň

v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ

 

 

 

1)      spádové – 5ti letí či starší

2)      spádové – 4letí

3)      spádové – 3letí

4)      spádové – 2letí*

5)      nespádové z Plzně – podle věku v pořadí od nejstaršího

6)      mimoplzeňští

7)      kritérium sourozenec**

8)      možnost přijmout dítě dle jeho závažné individuální situace – není bodově hodnoceno

 

 

 

*) Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

 

**) Sourozenec již navštěvuje školu, kam je přihláška podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021 – zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou věku 3let do 31. 8. 2021.

 

Děti jednoleté (nedovrší věku 2 let do 31. 8. 2021) nebudou přijímány.

 

spádové děti = děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu podle obecně závazné vyhlášky č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň.

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň

v souvislosti s využitím aplikace Elektronické podpory zápisů do MŠ

 

Pro zápisy pro školní rok 2021/2022 podle školského zákona platí:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

Místo trvalého pobytu dítěte (max. 1720 bodů)

 

Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

 

Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu.

 

  1. Místo trvalého pobytu

     ve městě Plzni: 960 bodů

     mimo město Plzeň: 0 bodů

 

  1. Místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

     ve školském obvodu mateřské školy, příp. detašovaného pracoviště: 760 bodů

     mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

 

 

Věk dítěte (max. 687,3 bodu)

 

Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni 31. 8. 2021.

  1. Věková skupina

     předškoláci (pětiletí nebo šestiletí): 640 bodů

     čtyřletí a tříletí: 320 bodů

     dvouletí*: 0 bodů

     jednoletí: nepřijímáni

 

  1. Rok věku dítěte

     čtyřletí, šestiletí: 40 bodů

     dvouletí*, tříletí, pětiletí: 0 bodů

 

  1. Den věku dítěte v roce

     za každý den k 31. 8. 2021: 0.02 bodu

 

*) Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

 

 

Sourozenec (max. 20 bodů)

 

Kritérium bude zohledněno pouze u dětí, které dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2021 (pokud dítě nedosáhne věku 3 let do 31. 8. 2021, nebude se váha sourozence při přijetí zohledňovat).

  1. Sourozenec

     již navštěvuje školu, kam je přihláška podaná (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021): 20 bodů

     nenavštěvuje školu, kam je přihláška podaná: 0 bodů

 

 

Závažná individuální situace dítěte (není bodově hodnoceno)

 

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ (nepříznivá sociální nebo zdravotní situace rodiny, pěstounská péče apod. – lze prokázat např. potvrzením o poskytnutí dávky v hmotné nouzi...). Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

 

  1. Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ

     není bodově hodnoceno

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4