Informace k provozu škol a školských zařízení od 22.3.2021

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 22.3.2021:

135. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 18. 3. 2021 – informace jsou v příloze pod tímto textem (uzavření všech škol se prodlužuje do 28. 3. 2021) .

Ročník 2021
SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 51 Rozeslána dne 18. března 2021 Cena Kč 53,
O B S A H:
131. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
132. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
133. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
134. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
135. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového
opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
131
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 296
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. všem
poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem),
aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální
služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:
1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených
prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který
bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních
výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený
certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné
příznaky onemocnění COVID-19,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének;
II. zrušuje s účinností ode dne 20. března 2021 krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. února
2021 č. 202, vyhlášené pod č. 102/2021 Sb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 1114 Sbírka zákonů č. 131 / 2021 Částka 51
132
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 297
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
1. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 3,
návštěv nezletilých pacientů,
návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
2. omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze
připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC
testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje
na osoby, které
a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocně
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za
podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení
dalších režimových opatření poskytovatele,
3. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém
zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
Částka 51 Sbírka zákonů č. 132 / 2021 Strana 1115
třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocně
COVID-19,
třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných
nebo látkových roušek nepostačuje),
4. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že
osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocně
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za
podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení
dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová
opatření poskytovatele;
II. s účinností ode dne 20. března 2021 zrušuje krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. února
2021 č. 201, vyhlášené pod č. 101/2021 Sb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 1116 Sbírka zákonů č. 132 / 2021 Částka 51
133
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 298
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
h) prodejen novin a časopisů,
i) prodejen tabákových výrobků,
j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
m) pokladen prodeje jízdenek,
n) květinářství,
o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky,
přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků
nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
q) myček automobilů bez obsluhy,
r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce
a jiné podlahové krytiny,
s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
Částka 51 Sbírka zákonů č. 133 / 2021 Strana 1117
t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
u) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových
řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité
činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel
s jedním zákazníkem,
s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat;
tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se
tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování
služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny,
ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od
ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,
2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů
zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), s tím, že v provozovně
zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše
1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup
alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,
b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se
prezenčního vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným
osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;
tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého
občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny
(např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,
3. dále
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností
diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí
umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce
a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že
celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy
jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na
smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,
b) poutě a podobné tradiční akce,
c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy
na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií,
příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
Strana 1118 Sbírka zákonů č. 133 / 2021 Částka 51
iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kromě
zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,
iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10
písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách,
v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je
podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních
kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce
a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů;
přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu
veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,
d) veletrhy,
e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských
zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy,
kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních
akcí, které nejsou zakázány,
g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata,
brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování
zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová,
výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní
obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro
zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného
systému včetně Horské služby,
Částka 51 Sbírka zákonů č. 133 / 2021 Strana 1119
l) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení
nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto
zařízení,
4. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování
písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu
pobytu ubytované osoby,
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu
a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže
nemají jiné bydliště na území České republiky,
f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich
nezbytnému doprovodu,
5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické
nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,
6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po
celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových
nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách
a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné
prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit
v jiné provozovně;
II. omezuje
1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně
podle bodu I/2, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti,
je rozestup alespoň 2 metry,
c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních pro-
Strana 1120 Sbírka zákonů č. 133 / 2021 Částka 51
storech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
d) zákaz produkce živé hudby a tance,
e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb
mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny
konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů,
jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných
osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich
zakazuje přítomnost veřejnosti,
4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na
veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních
garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes
výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,
5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes
výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat
respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95,
6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel taxislužby nebo
jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy;
v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší
15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let
doprovázející zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,
Částka 51 Sbírka zákonů č. 133 / 2021 Strana 1121
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální
rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením,
má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních
plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace)
bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala
nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní
plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.
celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními
pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují
kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,
7. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně
rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 1122 Sbírka zákonů č. 133 / 2021 Částka 51
134
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 299
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za
účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocně
COVID-19 s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že
I. zakazuje
1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo
bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba
pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu
pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,
2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území
tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště;
II. stanovuje ze zákazů podle bodu I. tyto výjimky:
1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování
osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte
při cestě za účelem osobního styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajiště
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajiště
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
Částka 51 Sbírka zákonů č. 134 / 2021 Strana 1123
f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených
v bodu X.,
10. cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou
blízkou,
11. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
12. cesta za účelem vycestování z České republiky;
III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy
1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do
04:59 hod. s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) výkonu povolání,
c) výkonu činností sloužících k zajiště
i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany
života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX. tohoto krizového opatření,
g) cest zpět do místa svého bydliště,
2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou
a) případů uvedených v bodě II.,
b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu
osob,
c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za
podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti,
d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné
domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě
nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu
ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,
f) účasti na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření,
3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, s výjimkou
kontaktů mezi rodiči a nezletilými dětmi,
4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu
podle bodů II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně
Strana 1124 Sbírka zákonů č. 134 / 2021 Částka 51
vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke
které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků
a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu
s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště;
IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:
1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele
nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné
údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby,
u které se činnost vykonává,
2. bodů II/2 až 12 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným
prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodů II/2 až 9 a 12; důvodnost využití výjimky
podle bodu II/12 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky;
V. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády přicestovali
z jiného důvodu než podle bodu II. nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením
Ministerstva zdravotnictví;
VI. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích
cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/
/KAN, ze dne 26. února 2021, a
1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu 2, se může konat pouze mimo vnitřní prostory
staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené
pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 %
míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času
sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo
zabráněno šíření kapének;
VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti
a s osobami, o které člen domácnosti pečuje;
VIII. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes
území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, pouze tranzitují, jako jsou zejména
pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy; osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat
na území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně
nutné;
IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je
z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná
sportovní utkání nebo soutěže;
Částka 51 Sbírka zákonů č. 134 / 2021 Strana 1125
X. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:
1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická
rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně
FFP2, KN95 nebo N95,
2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním
výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem
uložených povinností včetně volby orgánu;
XI. důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť;
XII. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I. až IV. tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 1126 Sbírka zákonů č. 134 / 2021 Částka 51
135
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 300
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně
krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.
Vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod.
mědobu účinnosti:
1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze
dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb.,
tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2021 Strana 1127
Sbírka zákonů 2021
Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,Kč) Vychází podle potřeby Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) 516 205 175, objednávky
knihkupci 516 205 175, e-mail sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz Drobný prodej Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví
Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4